ครม.ลดภาระผู้ประกันตน ม.33 เหลือ 2.5% 3 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ…. โดยมีสาระสำคัญคือลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิ.ย. – ส.ค.2564 ในฝั่งนายจ้างและลูกจ้างลงจากเดิมที่ต้องชำระในอัตรา 5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ในผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือ 2.5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน 

ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา 39 ลดการชำระเงินจากเดิมชำระเต็มจำนวน 432 บาท ลดลงเหลือ 216 บาท ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค.เช่นกันทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบของผู้ประกันตนและนายจ้างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ในเดือน ก.ย.2564 เป็นต้นไปจะกลับมาเก็บในอัตราปกติคือผู้ประกันตน ม. 33 จะจ่ายในอัตรา 5% ของค่าจ้าง และผู้ประกันตน ม.39 จะจ่ายในอัตรา 432 บาทต่อเดือน สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจจากการลดเงินสมทบของผู้ประกันตนจะช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 20,163 ล้านบาท 

shares