previous arrow
next arrow
Slider

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา

ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีหลายธนาคาร เช่น Bank of America, US Bank, Well Fargos และอื่นๆ ฯลฯ ในแต่ละรัฐจะมีทั้งธนาคารใหญ่ๆ และธนาคารท้องถิ่นที่ชื่อของธนาคารอาจไม่คุ้นหูนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ International Student Officer ประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะแจกเอกสารหรือคู่มือที่นักศึกษาควรทราบ ซึ่งภายในเนื้อเรื่อง จะมีการกล่าวถึงธนาคารที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษานั้นๆด้วย อนึ่งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนภายใต้หัวข้อ International Student Office นักศึกษาก็สามารถเข้าไปค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารได้ ก่อนเดินทางไปฟังปฐมนิเทศก์ที่มหาวิทยาลัย

Top 10 Banks ธนาคารในสหรัฐอเมริกา

1. Bank of America Corp. มี Headquarters อยู่ที่ Charlotte, N.C.
2. J.P.Morgan Chase & Company มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
3. Citigroup มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
4. Wells Fargo & Company มี Headquarters อยู่ที่ San Francisco, CA
5. Goldman Sachs Group,Inc, The มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
6. Morgan Stanley มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
7. Metlife Inc. มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
8. Barclays Group US Inc. มี Headquarters อยู่ที่ Wilmington, DE
9. Taunus Corporation มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY
10. HSBC North America Holdings Inc. มี Headquarters อยู่ที่ New York, NY

4 รายชื่อเว็บไซต์ธนาคารใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

1. Bank of America : http://www.bankofamerica.com/deposits/checksave/index.cfm?template=lc_faq_wire
2. Wells Fargo : http://www.bank-locations.com/wellsfargo_locations/?bank=4 ถ้าสนใจการโอนเงินของ Wells fargo ซึ่งมีอยู่ใน 23 รัฐ ดูที่เว็บไซต์ ทhttps://www.wellsfargo.com/per/intl_remittance/asia
3. US Bank : http://www.usbank.com/en/PersonalHome.cfm
4. HSBC: http://www.hsbcinvestments.us/1/2/3/personal/savings

รายชื่อธนาคารที่ดีที่สุดแห่งชาติในปี 2561

Chase
Citibank
BBVA
PNC
Bank of America
TD Bank
Wells Fargo


เรามีบริการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด

หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท:

  • มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
  • รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ
  • รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
  • ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
  • เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
  • รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
  • ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาล
    ในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์