Slider

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา

ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีหลายธนาคาร เช่น Bank of America, US Bank, Well Fargos และอื่นๆ ฯลฯ ในแต่ละรัฐจะมีทั้งธนาคารใหญ่ๆ และธนาคารท้องถิ่นที่ชื่อของธนาคารอาจไม่คุ้นหูนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ International Student Officer ประจำมหาวิทยาลัยนั้นๆ จะแจกเอกสารหรือคู่มือที่นักศึกษาควรทราบ ซึ่งภายในเนื้อเรื่อง จะมีการกล่าวถึงธนาคารที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษานั้นๆด้วย อนึ่งในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนภายใต้หัวข้อ International Student Office นักศึกษาก็สามารถเข้าไปค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารได้ ก่อนเดินทางไปฟังปฐมนิเทศก์ที่มหาวิทยาลัย

ดูซีรี่ย์ออนไลน์
ดูหนังออนไลน์

เรามีบริการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด

หน้าที่ของธนาคารแต่ละประเภท:

  • มีอำนาจออกธนบัตรและพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้
  • รับฝากเงินจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจ
  • รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์
  • ให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงิน
  • เป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาล ในการติดต่อธนาคารโลก
  • รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
  • ควบคุมสินเชื่อ และเป็นตัวแทนของรัฐบาล
    ในการกำกับดูแลและควบคุมธนาคารพาณิชย์